Trang chủ đơn vị Xem thống kê

Logo
 • VIDEO HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT MINH CHỨNG TRÊN MÁY TÍNH

 • VIDEO HƯỚNG DẪN BIÊN MỤC MINH CHỨNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

 • Browse

  Các "ĐƠN VỊ" con thuộc "ĐƠN VỊ" này

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NGOẠI SINH)

  Tập hợp các đề tài Nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học ngoài trường hoặc các nhà khoa học trong trường nhưng thực hiện đề tài cho các đơn vị ngoài trường

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NỘI SINH)

  Tập hợp 2 bộ sưu tập các đề tài nghiên cứu khoa học nội sinh (thực hiện bởi giảng viên, viên chức, sinh viên,... trong trường)

  1PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến

  2.PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Phó hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu

  3.TS. Lê Thanh Huyền

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Phó hiệu trưởng TS. Lê Thanh Huyền

  4.PGS. TS. Trần Đình Thảo

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Chủ tịch Hội đồng trường PGS. TS. Trần Đình Thảo

  5.Đỗ Thị Thanh Mỹ

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Đỗ Thị Thanh Mỹ

  9Lê Đức Hùng

  Lưu hồ sơ khoa học của giảng viên thỉnh giảng Lê Đức Hùng

  zCồ Huy Lệ

  Tập hợp các minh chứng khoa học của giảng viên Cồ Huy Lệ

  Lê Ngọc Diệp

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Lê Ngọc Diệp

  Lê Thị Thanh Tuyền

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Lê Thị Thanh Tuyền

  Ngô Thu Huyền

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Ngô Thu Huyền

  Nguyễn Bích Hạnh

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Nguyễn Bích Hạnh

  Nguyễn Đạt Tiến

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Nguyễn Đạt Tiến

  Nguyễn Ngọc Linh

  Tập hợp các minh chứng khoa học của giảng viên TS. Nguyễn Ngọc Linh - Khoa Pháp Luật Hành chính

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Phạm Kim Thanh

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Phạm Kim Thanh

  Phạm Quang Quyền

  Tập hợp các minh chứng khoa học của viên chức Phạm Quang Quyền

  Tạ Thị Liễu

  Tập hợp các bài viết, tài liệu của Tạ Thị Liễu

  TS. Đoàn Thị Hòa

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Đoàn Thị Hòa

  TS. Đỗ Khánh Năm

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Đỗ Khánh Năm

  TS. Lê Thị Vân Anh

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Lê Thị Vân Anh

  TS. Nguyễn Mạnh Cường

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Nguyễn Mạnh Cường

  TS. Nguyễn Thu An

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Nguyễn Thu An

  TS. Nguyễn Văn Tạo

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Nguyễn Văn Tạo

  TS. Phạm Văn Đại

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Phạm Văn Đại

  TS. Trần Thị Loan

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Trần Thị Loan

  TS. Trần Việt Hà

  Tập hợp các bài viết, tài liệu của TS. Trần Việt Hà

  TS. Vũ Ngọc Hoa

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Vũ Ngọc Hoa

  TS. Vũ Thị Cẩm Tú

  Tập hợp các minh chứng khoa học của Vũ Thị Cẩm Tú

  TS. Vũ Thị Thu Hằng

  Tập hợp các minh chứng khoa học của TS. Vũ Thị Thu Hằng

  Các "BỘ SƯU TẬP" thuộc "ĐƠN VỊ" này