Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18652
Nhan đề: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Năm xuất bản: 2/2023
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Mô tả: Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Hà Nội, mùa Xuân năm 2023 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
Định danh: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18652
Bộ sưu tập: Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Kích thước Định dạng  
Sach cua Tong bi thu .pdf26.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read   


Các tài liệu chỉ đọc nghiên cứu không có quyền download và in ra. Một số Tập tin chỉ gồm bìa và mục lục, bạn đọc ghi KÝ HIỆU bên trên để đến thư viện học tập.