Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18650
Nhan đề: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Vũ Trọng Lâm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả: Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Định danh: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18650
Bộ sưu tập: Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Kích thước Định dạng  
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền VN XHCN.pdf1.55 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read   


Các tài liệu chỉ đọc nghiên cứu không có quyền download và in ra. Một số Tập tin chỉ gồm bìa và mục lục, bạn đọc ghi KÝ HIỆU bên trên để đến thư viện học tập.