Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18649
Nhan đề: Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả: Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2021; là cuốn sách tiếp nối cuốn Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc xuất bản cùng trong dịp này. Nội dung cuốn sách được chia thành bốn phần: Phần thứ nhất: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phần thứ hai: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phần thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần thứ tư: Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện những quan điểm chỉ đạo, định hướng chiến lược, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng trong giai đoạn diễn ra nhiều sự kiện lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Định danh: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18649
Bộ sưu tập: Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Kích thước Định dạng  
Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới.pdf167.58 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read   


Các tài liệu chỉ đọc nghiên cứu không có quyền download và in ra. Một số Tập tin chỉ gồm bìa và mục lục, bạn đọc ghi KÝ HIỆU bên trên để đến thư viện học tập.