Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18648
Nhan đề: Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng công an nhân dân Học viện Chính trị Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả: Cuốn sách tập hợp các bài viết từ Hội thảo Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Định danh: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18648
Bộ sưu tập: Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Kích thước Định dạng  
Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Copy.pdf7.04 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read   


Các tài liệu chỉ đọc nghiên cứu không có quyền download và in ra. Một số Tập tin chỉ gồm bìa và mục lục, bạn đọc ghi KÝ HIỆU bên trên để đến thư viện học tập.