Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18330
Nhan đề: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Định danh: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/18330
Bộ sưu tập: Tài liệu học tập công tác Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Kích thước Định dạng  
KQKTDT PCTNTC gop phan XD Dang&NN-TBT.NPT.pdf13.51 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Các tài liệu chỉ đọc nghiên cứu không có quyền download và in ra. Một số Tập tin chỉ gồm bìa và mục lục, bạn đọc ghi KÝ HIỆU bên trên để đến thư viện học tập.