Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 16312  

Năm xuất bản

Nhan đề

Tác giả

Người hướng dẫn
23/12/ 2Quyết định cử viên chức kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho các lớp ĐH hệ chính quy, trúng tuyển năm 2020 học tại Hà Nội3016/QĐ-ĐHNV-
6/2/ 9Biên bản họp khoa về việc nắm bắt nắm bắt tình hình sinh viên, giải pháp tư vấn sinh viên, hướng dẫn kế hoạch học tập cho những sinh viên đạt điểm tích lũy và tích lũy quá trình dưới 2.0 và bị cảnh báo học vụ - Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017--
11/5/ 9Biên bản họp khoa về việc nắm bắt nắm bắt tình hình sinh viên, giải pháp tư vấn sinh viên, hướng dẫn kế hoạch học tập cho những sinh viên đạt điểm tích lũy và tích lũy quá trình dưới 2.0 và bị cảnh báo học vụ - Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019--
8/6/ 14Biên bản họp khoa về việc nắm bắt nắm bắt tình hình sinh viên, giải pháp tư vấn sinh viên, hướng dẫn kế hoạch học tập cho những sinh viên đạt điểm tích lũy và tích lũy quá trình dưới 2.0 và bị cảnh báo học vụ - Học kỳ 2, năm học 2015 – 2016--
7/2/ 15Biên bản họp khoa về việc nắm bắt nắm bắt tình hình sinh viên, giải pháp tư vấn sinh viên, hướng dẫn kế hoạch học tập cho những sinh viên đạt điểm tích lũy và tích lũy quá trình dưới 2.0 và bị cảnh báo học vụ - Học kỳ 2, năm học 2016 – 2017--
12/5/ 15Biên bản họp khoa về việc nắm bắt nắm bắt tình hình sinh viên, giải pháp tư vấn sinh viên, hướng dẫn kế hoạch học tập cho những sinh viên đạt điểm tích lũy và tích lũy quá trình dưới 2.0 và bị cảnh báo học vụ - Học kỳ 2, năm học 2018 – 2019--
10Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên về hoạt động triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 20192366/KH-ĐHNV-
11Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 201713/BC-KTBĐCL-
11Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua sinh viên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 201818/BC-KTBĐCL-
11Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 201817/BC-KTBĐCL-
11Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 201816/BC-KTBĐCL-
11Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến đánh giá Chương trình đào tạo thông qua sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 201819/BC-KTBĐCL-
11Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên về đánh giá chất lượng đào tạo ngành Quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa và Lưu trữ học năm 201820/BC-KTBĐCL-
11Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về đánh giá chương trình đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 201712/BC-KTBĐCL-
12Họp đánh giá khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm 2020 về Chương trình đào tạo của Trường15/BB-KTBĐCL-
12Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 202015/BC-KTBĐCL-
12Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên về đánh giá chất lượng đào tạo của Trường năm 202018/BC-KTBĐCL-
12Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên về đánh giá dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học năm 202016/BC-KTBĐCL-
12Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên về đánh giá chất lượng đào tạo ngành Quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa và Lưu trữ học năm 202019/BC-KTBĐCL-
12Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến khảo sát về mức độ hài lòng với công việc của giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động năm 202017/BC-KTBĐCL-